O štúdiu

Vítam Vás na stránkach grafického štúdia SHAY

Už od roku 2004 sa venujem grafickému dizajnu. Grafické skúsenosti som načerpala v zahraničí a vyrovnám sa kvalitou služieb ktorémukoľvek inému, grafickému štúdiu. Svojimi prijateľnými cenami sprevádzam mladé firmy k úspešnejším začiatkom, veľké firmy k úspešným projektom a jednotlivcov k ich úspešným životným zážitkom. Zabezpečím Vám priamo niektoré druhy tlače, alebo poskytnem kontakt na spoľahlivú tlačiareň či vydavateľstvo, s ktorými už roky spolupracujem. Poradím Vám v oblasti reklamy, webdizajnu alebo investícií v oblasti marketingu. Váš mail ma neprekvapí ani v neskorších hodinách, či počas sviatkov. Poskytujem zľavy stálym zákazníkom a pri väčšom objeme ponúkam výhodnejšie ceny. Tovar Vám nafotím a vyretušujem.

Fotografie

Od roku 2015 pravidelne prispievam vlastnými fotografiami do fotobanky pixabay.com
Prečo práve tam?
Áno, je pravda, že je mnoho takých, ktoré predávajú svoje dokonalé fotografie na komerčné i nekomerčné účely a ich autor má na nich slušný zisk. Ale ceny fotografií nie sú vždy prijateľné pre tých, čo budujú svoje sny od samej nuly. A to sú ľudia, ktorí si zaslúžia podporu i keď len formou obrázka zadarmo. To je dôvod prečo sa mi táto fotobanka páči a prečo do nej prispievam aj ja.

Príprava cenovej ponuky a následne grafického návrhu.Na základe dodaných informácií a podkladov poskytnem cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky a dodaní všetkých podkladov (textov, obrázkov, veľkostí, farebnosti a pod.) vytvorím návrh/y. V prípade, že aj napriek dodaným informáciám, zákazník mal úplne inú predstavu o návrhu, môžeme sa dohodnúť na ďalšej spolupráci ako aj na novej cenovej ponuke.
V prípade odsúhlasenia grafického návrhu prejdeme na pripomienkovanie a finalizáciu.

Podklady, ktoré je potrebné dodať: kopírovateľné texty vo formáte Worde (krátke texty v tele mailu), fotografie v adekvátnej veľkosti a kvalite (300 DPI tlač, 72 DPI web, pokiaľ nie je uvedené inak), veľkosť, farebnosť, vizuálnu predstavu, technické parametre tlačiarne/webdizajnéra a pod. Dodané texty musia byť už po gramatickej stránke upravené. Vyhýbajte sa zbytočnému formátovaniu a úprave textu. Cenová ponuka nezahŕňa gramatickú úpravu, prepisovanie textov, rozsiahlu retuš fotografií a podobne.

Výber návrhu, pripomienkovanie, odsúhlasenie návrhu, finálne podklady k realizácii alebo príprava pre tlač. Po odsúhlasení prvotného návrhu pokračujeme v jeho finalizácií a to formou pripomienok až po jeho odsúhlasenie. V prípade, že ste nedodali počas prípravy návrhu všetky texty alebo ste nedodali obrázky v dostatočnej veľkosti a kvalite, je potrebné ich dodať spolu s pripomienkami. Texty musia byť už gramaticky upravené! Zákazník má možnosť návrh pripomienkovať maximálne 3x, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ukončením projektu sa rozumie písomné odsúhlasenie návrhu, príprava pre tlač alebo finálne podklady k realizácii.

Odovzdanie diela: po písomnom odsúhlasení diela zo strany zákazníka, podľa dohody, poskytnem podklady pripravené pre tlač, pre web alebo pošlem do tlače.

Ceny: Grafické štúdio SHAY nie je platcom DPH, ale je registrované ako príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu EÚ. Uvedené ceny sú minimálne hodnoty za grafické práce. Cenu môžu ovplyvniť ostatné služby a tarifikácia, s ktorými nebolo vopred rátané. Uvedené ceny na tejto stránke sú platné od 1.4.2018

Zľavy: poskytujem stálym zákazníkom, neziskovým organizáciám a školám, pri jednoduchých vektorových návrhoch, v prípade objednania tlače je možné poskytnúť zľavu na garafický návrh, pri objednávke väčšieho množstva návrhov a pod.

Ostatné služby: Okrem uvedeného poskytujem aj iné služby týkajúce sa polygrafie, tlače či poradenstva. V prípade akýchkoľvek otázok vám rada odpoviem alebo poskytnem cenovú ponuku. Všetky cenové ponuky sú platné 30 dní od poskytnutia cenovej ponuky, pokiaľ nebolo dohodnuté/uvedené inak. Sem patria služby, ktoré nie sú zahrnuté v cenníku, ako je napríklad kúpa fotografií, prepisovanie textov, retušovanie a pod.

Tarifikácia: Tarifikácia sa týka diel, ktoré nie sú uvedené v cenníku alebo diel, ktorým nie je možné vopred odhadnúť cenu. Týka sa to najmä komplikovaných či unikátnych diel alebo pri nadmernom zdržiavaní zo strany zákazníka. Na takúto možnosť zákazníka vopred upozorním. Pri viac-stranových návrhoch automaticky evidujem časový rozvrh, ktorý bol v rámci prípravy diela poskytnutý.

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia. Toto ohodnotenie sa definuje podľa druhu projektu alebo vzájomnej dohody. V prípade záujmu je možné si zakúpiť licenčnú zmluvu, ktorej minimálna cena za autorské dielo sa pohybuje od 50 €. Bez povolenia alebo zakúpenia autorského práva nie je možné v diele vykonávať zmeny!

Prevádzkovateľka Andrea Hatiarová – SHAY týmto prehlasuje, - že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") Účel získavania a spracovania osobných údajov: zhotovenie vizitiek, oznámení, samolepiek ap. (ďalej len "spoločenskej tlače"). Plne rešpektujem súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujem niektoré osobné údaje, ktoré sa používajú výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa. Tieto údaje zákazník odosiela prostredníctvom e-mailu. Ide najmä o meno, tel. číslo a e-mail, ktoré sú potrebné pre objednávku a komunikáciu, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú jednak nutné pre samotné zhotovenie spoločenskej tlače, ako aj pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky. Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme. Údaje sú v počítači chránené antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. K počítaču nemajú prístup žiadne nepovolané osoby. Získané osobné údaje v žiadnom prípade nespokytujem iným subjektom, ani ich nikde nezverejňujem. Zákazník je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje. Zákazník sa zároveň zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Odstúpenie od zmluvy/dohody: zákazník má právo od objednávky kedykoľvek, bez udania dôvodu, odstúpiť. Zároveň však upozorňujem, že v prípade ak zákazník poskytol nesprávne podklady, nedostatok podkladov alebo inak narúša spoluprácu, grafické štúdio SHAY si vyhradzuje právo tiež od dohody kedykoľvek odstúpiť. V oboch prípadoch, pokiaľ sa na projekte už pracovalo, grafické štúdio SHAY má právo na odmenu za odrobený čas ako aj za použitý materiál. Minimálna hodnota odškodného je 10 eur, a maximálna 50% z odsúhlasenej ceny. Náklady spojené s prácou sa účtujú osobitne, napríklad, náklady za zakúpenie fotografií a pod.

Reklamácia: všeobecne platí, že správnou a včasnou komunikáciou sa všetko hladko vyrieši. Na zákazníkoch nám veľmi záleží a preto podľa možností a typu reklamácie nájdeme spoločnú reč a riešenie, či už formou úpravy, výmeny, zľavy alebo, v prípade už vykonanej úhrady, navrátenia peňazí.

1. Po odsúhlasení návrhu určeného pre tlač, zákazník zodpovedá za obsah návrhu ako aj jeho gramatickej stránke. Grafické štúdio SHAY zodpovedá za technické parametre (veľkosť, farby, zmeny a pod.) pokiaľ boli ním zapríčinené.
2. Grafické štúdio SHAY nezodpovedá za chyby Vami vybranej tlačiarne, za použitý materiál alebo iné chybné informácie zo strany zákazníka.
3. Ak sa reklamácia vzťahuje na nami zabezpečenú tlač gracké štúdio SHAY vybaví túto reklamáciu priamo v tlačiarni, s ktorou spolupracuje.
Ako sa vyhnúť chybným návrhom? Keďže po odsúhlasení preberáte zodpovednosť za obsah návrhu, predovšetkým si pozorne skontrolujte gramatické chyby, kontaktné údaje, obsah, správne informácie a pod. V prípade, že tlačíte u iného dodávateľa, overte si u svojej tlačiarenskej spoločnosti informácie o podmienkach dodania podkladov (veľkosť, spad, farby, materiál, a pod.)

Kontakt

E-mail: grafika@shay.sk
Telefón: 0918 504154

Fakturačné údaje: Andrea Hatiarová – SHAY
Abrahám 12, 925 45 Abrahám – SR
IČO: 44614659
DIČ: 1043838268
IČ DPH: SK1043838268

Zapísaná v ŽRSR OÚ Galanta ČŽR: 220-25749
FIO č.účtu: 2200848021/8330
IBAN: SK76 8330 0000 0022 0084 8021
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Návrhy

 • Návrh loga od 55 €
  Firemná identita od 100 €

Tarifikácia

 • Do 30 minút 10 €
  Do 1 hod. 20 €

Web bannery

 • Webové bannery a headery od 10 €
 • AdWords 50 €/8 bannerov

Tlačoviny

 • Zalamovanie od 6 €/strana
  Ostatné tlačoviny od 15 €